STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 397/TB-QBV&PTR 05/10/2023 Thông báo tạm ứngtiền chi trả dịch vụ môi trường rừng lần 3 năm 2023
2 532/QĐ-UBND 16/03/2023 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
3 177/QĐ-BNN-TCLN 08/01/2023 Công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
4 8825/UBND-KTTH 29/12/2022 V/v Hợp tác liên kết để tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng công đồng
5 278/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
6 281/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
7 279/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
8 280/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
9 282/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
10 283/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
11 284/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
12 276/QĐ-QBV&PTR 08/12/2022 Về việc xét, công nhận sáng kiến năm 2022
13 2834/QĐ-UBND 20/10/2022 Phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
14 02/TB-QBV&PTR 11/09/2022 Thông Báo về việc đăng tải Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tiếp nhận viên chức vào làm việc tại Quỹ năm 2022
15 290/QBV&PTR-HCTH 11/08/2022 Thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức
16 1916/QĐ-UBND 19/07/2022 Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 2)
17 4094/UBND-KTTH 23/06/2022 Chủ trương trông rừng đặc dụng từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng
18 1651/QĐ-UBND 19/06/2022 Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng DVMTR năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 676/QĐ-UBND 14/03/2022 Quyết định phê duyệt, công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 635/QĐ-UBND 09/03/2022 Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
21 634/QĐ-UBND 09/03/2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
22 47/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
23 38/2021/NQ-HĐND 07/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
24 60-2021-NĐCP 20/06/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
25 03/2021/QĐ-UBND 04/03/2021 Quy định về quản lý viên chức
26 34/QĐ-CĐN 30/11/2020 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động
Công đoàn cơ sở năm 2020
27 114/CĐN 29/11/2020 Công đoàn tham gia thực hiện
dân chủ cơ sở năm 2021
28 120/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
29 115/2020/NĐ-CP 24/09/2020 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về Tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức
30 10/QĐ-QBV&PTR 30/01/2020 Quyết định thành lập Ban Biên tập Website Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng nam
31 87/QĐ-QBV&PTR-HĐQL 05/08/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
32 77/QĐ-QBV&PTR-HĐQL 15/07/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQL Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
33 78/QĐ-QBV&PTR-HĐQL 15/07/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
34 957/QĐ-UBND 26/03/2019 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
35 420/QĐ-UBND 12/02/2019 Kiện toàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
36 156/2018/NĐ-CP 15/11/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm Nghiệp
37 16/2017/QH14 14/11/2017 Luật Lâm nghiệp
38 08/2017/TT-BNNPTNT 27/03/2017 Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
39 21/2016/TT-BNNPTNT 27/06/2016 Thông tư quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây